Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

> > ข่าวประชาสัมพัธ์ < < 

07/09/2562...รายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
12/10/2562 ประกาศ ขยายเวลารับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
25/09/2562....ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2562
24/09/2562....ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561
01/10/2562....ประกาศ เรื่อง กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษา 2/2562
08/10/2562....ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2562

> > Integrity and Transparency Assessment :ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ < < 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
Mike
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
Mike
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2562