Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

> > ข่าวประชาสัมพันธ์ < <

17/01/2562 รายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
04/11/2561 ตารางพบที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติและกศ.พบ.ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
20/06/2561 ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติและกศ.พบ.ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
10/04/2561 ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
06-07-61....ประกาศกำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 และ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560
24/08/61...ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

กลุ่มงานแผนการเรียนและตารางสอน

ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางสอบนักศึกษา
Mike
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Mike
แบบฟอร์มคำร้อง พน.นักศึกษา