Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

> > ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย < <

17/02/2564....ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563
17/02/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 3/2563
24/02/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)
24/02/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)
24/02/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับพระภิกษุสามเณร ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคล ปีการศึกษา 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)
24/02/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
09/04/2564...การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
22/04/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563  
22/04/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ของรายวิชาที่เป็นโครงงาน หรือโครงการพิเศษ หรือปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63  
28/04/2564...ประกาศ เรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)

> >  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - EIT <<

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

>> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - ITA <<

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

> > เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการ < < 

เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการ

> > การประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  < < 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษา

 >> การจัดการความรู้ เรื่อง ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ <<

การจัดการความรู้ เรื่อง ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ KM-2563
Mike
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
Mike
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564