Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Education และ Microsoft Teams
Back
10 กรกฎาคม 2563


การอบรมเชิงปฎิบัติการ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้
Google Education และ Microsoft Teams  วันที่ 17 มิถุยนายน 2563 ณ อาคารฝึกประสบการณืวิชาชีพเชิงบรูณาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร