Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
กิจกรรม - วันวิชาศึกษาทั่วไป 60 - วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
Back
13 กุมภาพันธ์ 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรม “วันวิชาศึกษาทั่วไป ๖๐” ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมภัทรมหาราช และบริเวณห้องโถงชั้นล่างโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เสริมสร้างให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและนักศึกษามีทักษะการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในสังคมมากขึ้น กิจกรรมงาน “วันวิชาศึกษาทั่วไป ๖๐” ครั้งนี้ประกอบด้วย การประกวด การนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการของนักศึกษา และการแสดง โดยบูรณาการความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรม “วันวิชาศึกษาทั่วไป ๖๐” ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมภัทรมหาราช และบริเวณห้องโถงชั้นล่างโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เสริมสร้างให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและนักศึกษามีทักษะการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในสังคมมากขึ้น กิจกรรมงาน “วันวิชาศึกษาทั่วไป ๖๐” ครั้งนี้ประกอบด้วย การประกวด การนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการของนักศึกษา และการแสดง โดยบูรณาการความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย