Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
03/06/2564....เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)

เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)