Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
รับบัตร 2/62

กำหนดวันรับบัตรนักศึกษา วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ อาคาร 22 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. นักศึกษา กศ.พบ. รุ่น 51
2. นักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
หากพ้นกำหนดวันเวลาดังกล่าว นักศึกษาต้องไปรับที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา ด้วยตนเอง