Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
วันเปิด1/62


กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษา
- ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านธนาคาร   วันอังคารที่ 25 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562
- ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเสียค่าปรับ 
                ฝ่ายการเงินในมหาวิทยาลัย  วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม - วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
- กำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน และเสียค่าปรับ
                โดยติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด  วันอาทิตย์์ที่ 4 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562