Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
กำหนดการถ่ายรูปนักศึกษาใหม่ 2565

ระหว่างวันที่ 1-19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคาร 4 เวลา 9.00-15.00 น. ตามกำหนดการดังนี้


นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เวลา 9.00-15.00 น.)
วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565
สาขา คณิตศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขา นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขา คหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ สาขา การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  
 
วิทยาลัยฝึกหัดครู (เวลา 9.00-15.00 น.)
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565
สาขา การประถมศึกษา สาขา การศึกษาปฐมวัย
สาขา พระพุทธศาสนา สาขา คณิตศาสตร์
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขา พลศึกษา
สาขา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว สาขา ภาษาไทย
สาขา คนตรีศึกษา สาขา ภาษาอังกฤษ
สาขา นาฏศิลป์ศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  สาขา สังคมศึกษา
  
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เวลา 9.00-15.00 น.)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565
สาขา การพัฒนาชุมชน สาขา รัฐศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์ สาขา ภาษาจีนธุรกิจ
สาขา ภาษาไทย สาขา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขา ภาษาอังกฤษ สาขา ดุริยางคศิลป์
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขา พัฒนาสังคมเมือง
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การออกแบบ
  สาขา นาฏศิลป์และการละคร
 
คณะ วิทยาการจัดการ (เวลา 9.00-15.00 น.)
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565
สาขา นิเทศศาสตร์ สาขา การจัดการทั่วไป
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขา การตลาด
สาขา บัญชีบัณฑิต สาขา การจัดการธุรกิจสายการบิน
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขา การท่องเที่ยว(หลักสูตรสองภาษา)
สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล สาขา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เวลา 9.00-15.00 น.)
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565
สาขา สถาปัตยกรรม สาขา การจัดการโลจิสติกส์
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา เซรามิกส์สร้างสรรค์และนวัตกรรม
สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขา วิศวกรรมพลังงาน สาขา การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
สาขา มัลติมิเดียสถาปัตยกรรม สาขา เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต
สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
  
นักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 56,57 ทุกคณะ/สาขาวิชา และระดับ บัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 9 และ วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565  ( เวลา 9.00-15.00 น.)หมายเหตุ  นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเท่านั้น
           นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์)  แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อคอปก
           นักศึกษาที่ส่งรูปผ่านระบบออนไลน์ ถ้าต้องการแก้ไขหรือถ่ายรูปใหม่ สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้ตามวันเวลาที่แจ้งไว้ (ตรวจสอบรูปที่ ระบบบริการการศึกษา)

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
             1. มีการวัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการ
             2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ระหว่างรอถ่ายรูปจัดทำบัตรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ
             3. กำหนดจุดเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรค
             4. มีเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดต่าง ๆ โดยทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้มารับบริการ