Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
10/02/2565...ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับ นักศึกษาภาคปกติ และ กศ.พบ. ประจำภาค 2/2564