Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

> > ข่าวประชาสัมพันธ์ < <

21/05/60 ประกาศตารางสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
17/05/2561 รายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
30/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ด้วยวิธีการรับโควตา ประจำปีการศึกษา 2561
23/04/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ
04/04/2561 กำหนดการและกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
05/04/2561 ปฏิทินการรับสมัคร กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 47
10/04/2561 ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
Mike
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Mike
ปฎิทินวิชาการ