Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ภาพกิจกรรม การประชุมผู้สอนรายวิช่ศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2563
Back
10 พฤศจิกายน 2563


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร GE ประชุมผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 3