Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ภาพกิจกรรม การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 14-19 กันยายน 2563
Back
06 ตุลาคม 2563


ภาพกิจกรรม การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 14-19 กันยายน 2563
ณ ห้องกระจก อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 1 โดยธนาคารกสิกรไทย เข้ามาจ่ายบัตรนักศึกษา