Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประชุมผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2563 "การพัฒนาบัณฑิต ในยุค New Normal"
Back
01 กรกฎาคม 2563


ประชุมผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2563 "การพัฒนาบัณฑิต ในยุค New Normal" วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 3