Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
บรรยากาศรับรายงานตัวนักศึกษา กศ.พบ. รุ่น 53 และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
Back
21 มิถุนายน 2563


กิจกรรมรับรายงานตัวบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาค กศ.ผบ.รุ่นที่ 53 และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่(บูรณาการ)
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร