Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 วันที่12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.
Back
12 มิถุนายน 2562


ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4? อาคารอนุสาร์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย? มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
?