Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสที่ 31 พ.ค. 61
Back
05 มิถุนายน 2561


เสวนาเรื่อง
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตราฐานที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสที่ 31 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพบูนณาการ ชั้น 3