Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่1 วันที่ 2-3 เมษายน 2561
Back
05 เมษายน 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กิจกรรมอบรมหลักสูตร “จิตบริการและการทำงานอย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีเทคนิค และทักษะในการสื่อสาร การให้บริการที่ดีมีความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างความรัก ความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม และมีจิตสำนึกรักองค์กร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1 จำนวน 133 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

การอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ วิยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตบริการ มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ 
โดยทางมหาวิทยาลัยหวังว่าด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ประกอบกับความตั้งใจที่ทุกท่านได้เข้ารับการอบรม จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อหน่วยงาน ในภายหน้าต่อไป