Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563
26 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินคำลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.พบ.) ภาคการศึกษา 3/2563