Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประกาศ เรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 2/2563
10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 2/2563