Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการสอนการเรียนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
25 ธันวาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการสอนการเรียนและการประเมินผล ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓