Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประกาศ เรื่องกำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ I ภาคการศึกษา 2/2562
28 สิงหาคม 2563