Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับพระกิกษุสามเณรในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวัดธุรรมมงคล ปีการศึกษา 2563 (เป็นกรณีพิเศษ)
28 พฤษภาคม 2563