Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคฤดูร้อน)(ฉบับที่3)
07 เมษายน 2563

ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคฤดูร้อน)(ฉบับที่3)