Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประชุมเชิงปฎิบัติการ
17 พฤษภาคม 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง " การพัฒนาอาจารย์เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ " โดยเชิญอาจารย์ประจำ และ อาจารย์พิเศษ เข่าร่วมประชุม วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องกิจจาทร 1 อาคาร 20 ชั้น 4 (ปิยะมหาราช)