Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 18
03 ธันวาคม 2561

ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 18