Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
22/04/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ของรายวิชาที่เป็นโครงงาน หรือโครงการพิเศษ หรือปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63