Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
12/007/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ของรายวิชาที่เป็นโครงงาน หรือโครงการพิเศษ หรือปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63(ภาคปกติ) 

12/007/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ของรายวิชาที่เป็นโครงงาน หรือโครงการพิเศษ หรือปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/63(ภาคปกติ)