Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
แบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1)
กรุณา : กรอกแบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา 
       เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1) จึงให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
     1. กรอก ข้อมูลส่วนตัว
                    ชื่อ-นามสกุล   รหัสนักศึกษา
                    สาขาวิชา           เบอร์ติดต่อ
     2. ความประสงค์ขอรับเอกสาร (ในรูปแบบ PDF ไฟล์ )
     3. ความประสงค์ขอรับเอกสาร (ฉบับจริง)
     4. เลขที่ ปริญญาบัตร (พน.XXXXXXX/2564)
     5. เอกสารที่ต้องแนบ (ตามตัวอย่าง)
            - จัดพิมพ์ ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ที่ระบบบริการการศึกษา เมนูอยู่ด้านซ้ายมือ คลิก ที่เมนู ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
            - คำร้องขอถอนเงินคืน (ลงชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย)
            - สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ :  กรณี นศ.พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตไม่ได้ เนื่องจากอาจมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมหนังสือห้องสมุด ให้ติดต่องานทะเบียนด้วยตนเองโดยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบการจองคิวของงานทะเบียน
 
-- แบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา  2/2563 รอบ 1 (วิทยาลัยการฝึกหัดครู)
    https://forms.gle/6BRWpVuWB5Jk1zUi9
 
-- แบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา  2/2563 รอบ 1 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
    https://forms.gle/qHiqwXWajZiy2rb46

 -- แบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา  2/2563 รอบ 1 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
     https://forms.gle/V1TCqeaCoLGBRkww6

 -- แบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา  2/2563 รอบ 1 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
     https://forms.gle/UTVUFZc4CUxmGj2AA

 -- แบบตอบรับการขอรับวุฒิการศึกษา  2/2563 รอบ 1 (คณะวิทยาการจัดการ)
    https://forms.gle/M25LiLZqGnqdPpcP7