Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบ2

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบ2

นักศึกษา...ห้ามไปรับบัตรนักศึกษาก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เพราะบัตร นักศึกษา ยังไม่ส่งไปธนาคาร สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา..

ขอบคุณครับ..