Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ลำดับ คณะ/วิทยาลัย วันที่ – เวลา สถานที่
๑. คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน ๕๖๐ คน
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.
  ห้องกระจก
(ศูนย์หนังสือเก่า)
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น ๑ (ตึกเซเว่น)
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน ๕๒๘ คน 
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๓. วิทยาลัยการฝึกหัดครู
จำนวน ๔๒๓ คน 
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน ๒๗๔ คน  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน ๒๑๖ คน  
วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๖. นักศึกษา กศ.พบ.รุ่น ๕๒
จำนวน ๓๓๔ คน 
นักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา
จำนวน ๑๔๔ คน
 วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.


 
                เอกสารที่ต้องเตรียม
           1.บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น
           2.ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
           3.นักศึกษาต้องโหลด App Kplus ของทางธนาคารรอไว้ที่โทรศัพท์มือถือ
 
                            https://k-plus.th.softonic.com/android