Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ดาวโหลด ระเบียบแนบเบิกค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี

กรณีต้องการเอกสารใช้ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน(จัดส่งทางไปรษณีย์)

หากต้องการใบเสร็จตัวจริง และ ระเบียบประกอบการใช้เบิกค่าเล่าเรียนเพื่อใช้นำไปเบิกค่าเล่าเรียน ให้ดำเนินการดังนี้
 
1. เอกสารใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร (ตัวจริง)  
2.หากชำระด้วยแอปพลิเคชั่นโมบาย (ให้เซฟหน้าจอชำระเงินสำเร็จ และพิมพ์เป็นเอกสาร)
3. นำหลักฐานการชำระ พร้อมแนบซองเปล่า ขนาด A4 (จ่าหน้าถึงตัวท่านเองเพื่อส่งกลับ )

   สำนักส่งเสริมฯ จะดำเนินการให้ประมาณ 15 วันทำการ(หลังจากได้รับเอกสาร) และจะจัดส่ง ใบเสร็จ(ตัวจริง) พร้อม ระเบียบประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน กลับไปให้ท่านทางไปรษณีย์


            ที่อยู่ในการจัดส่ง

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานอำนวยการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
            อาคาร 4  เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร.02-5448383ดาวโหลด ระเบียบแนบเบิกค่าเล่าเรียน