Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
26/06/63...ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.พบ. ปีการศึกษา 1/2563

ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
 
 
นักศึกษาภาคปกติ

นักศึกษาภาค กศ.พบ.  

   (เสาร์-อาทิตย์)      

   วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 
ภาคปกติ รุ่น 63 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
วิทยาลัยการฝึกหัดครู