Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
07/04/63...ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคฤดูร้อน)(ฉบับที่3)

07/04/63...ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคฤดูร้อน)(ฉบับที่3)