Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
15/03/2563....ตารางเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษา 3/2562(ภาคฤดูร้อน) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก