" />
Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
18/02/22563....ประกาศ เรื่อง กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษา 3/2562- การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยผ่านธนาคาร   ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ถึง วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

- การชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยดำเนินการที่ฝ่ายการเงิน ในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

- การขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน และเสียค่าปรับ โดยติดต่อคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓