Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษา

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษา   มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร  ประจำปี พ.ศ. 2563​

การประชุม ครั้งที่ 1/2563                         ระเบียบวาระการประชุม​            รายงานการประชุม

การประชุม ครั้งที่ 2/2563                         ระเบียบวาระการประชุม            รายงานการประชุม

การประชุม ครั้งที่ 3/2563                        ระเบียบวาระการประชุม            รายงานการประชุม

การประชุม ครั้งที่ 4/2563                         ระเบียบวาระการประชุม            รายงานการประชุม

การประชุม ครั้งที่ 5/2563                         ระเบียบวาระการประชุม​            รายงานการประชุม