Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
14/01/63...ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ. ปีการศึกษา 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒