Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
07/01/2563...ประกาศ เรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ

                ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันจันทร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็oวันหยุดราชการวันปีใหม่เพิ่มอีก ๑ วัน นั้น
                          ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนและการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                ขอแจ้งกำหนดการวันหยุดที่มีการสอนชดเชยเพิ่มเติม และวันสอบปลายภาคของ
                          นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕'๖๒ ดังนี้
                          ข้อ ๑ วันหยุด วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียนชดเชยในวันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
                          ข้อ ๒ เลื่อนวันสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๒ เดิมจากวันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม - วันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
                                   เป็น วันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม - วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕'๖๓