Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
01/10/2562....ประกาศ เรื่อง กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษา 2/2562

ประกาศ เรื่อง กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษา 2/2562
               กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษา
              - ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านธนาคาร   วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
              - ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเสียค่าปรับ ฝ่ายการเงินในมหาวิทยาลัย  วันศุกร์์ที่ 29 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
            - กำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน และเสียค่าปรับ โดยติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด  วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม - วันเสาร์์ที่ 11 มกราคม 2563