Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เข้าศึกษาภาคปกติและ กศ.พบ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีการศึกษา 2561

               - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

               - กลุ่มงานรับสมัคร

               - กลุ่มงานแผนการเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ

               - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

               - กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป GE