Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)


หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ/walk-in ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามช่องทางที่กำหนด เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น