Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   1)  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป

    2)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการข้อมูลด้านวิชาการแก่ คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ในการดำเนินงานด้านวิชาการ

    3)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และรองรับตามความต้องการของประเทศ

    4)  เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานด้านวิชาการกับคณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

    5)  เพื่อจัดระบบการบริหารงาน การให้บริการจัดการศึกษาทุกระดับ และบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

    6)  เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานและการให้บริการ มีคุณภาพ ความสะดวก รวดเร็ว และความ ประทับใจ             

    7)  เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาในด้านประวัตินักศึกษาและผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ

               ดังนั้น ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการนำเสนอแผนงานในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ระยะเวลา 4 ปี)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขอนำเสนอแนวทางการบริหารงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในเรื่องต่อไป