Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
พันธกิจ

 พันธกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    1)   กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและสำนัก
     2)   ประสานและสนับสนุนกับคณะ/วิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
            และให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และประสานการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
     3)   ดำเนินการและประสานการจัดประชุมสภาวิชาการ  คณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษาคณะกรรมการวิชาการ 
            และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ
     4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการของสำนัก แก่หน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอก
     5)  ประสานและให้ความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลและการบริการ ในการ
           พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนัก เพื่อการบริหารจัดการด้านวิชาการ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ