Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
พันธกิจ

 พันธกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

      1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐาน
      2. พัฒนาบุคคลากรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้น
      3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและการบริการวิชาการ