Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ประวัติความเป็นมาสำนักฯ

       ประวัติความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ      พ.ศ. 2547   มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ทำให้สถาบันราชภัฏพระนคร เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยได้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยออกเป็น 10 หน่วยงานหลัก  ดังนี้
  1.  วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3.  คณะวิทยาการจัดการ
  4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  6.  สำนักงานอธิการบดี
  7.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  9.  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  10.  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
          เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย  สำนักส่งเสริมวิชาการและสำนักทะเบียนและประมวลผล  จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานผู้อำนวยการ  กองวิชาการและงานทะเบียน  กองบริการการศึกษา  และกองประกันคุณภาพการศึกษา  
          ในปี พ.ศ.  2551  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยรวม โครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการสหวิทยา                  การเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และศูนย์บริการการศึกษา ให้อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          ในปี พ.ศ. 2557 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน               โดยโครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก โครงการบัณฑิตศึกษา ได้แยกออกไปเป็นเอกเทศ                และได้รวมสำนักวิชาศึกษาทั่วไปให้อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          ในปี พ.ศ. 2561 มีการยุบเลิกบัณฑิตศึกษาและเห็นชอบแนวทางและรูปแบบวิธีการบริหารตามที่คณะกรรมการพิจารณาทบทวน การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยภารกิจการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา เช่นเดียวกับการทำงานที่ประสานงาน ให้กับหลักสูตรปริญญาตรี และให้คณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษา ทำหน้าที่กลั่นกรองงาน ในระดับบัณฑิตศึกษา เช่นเดียวกับงานในระดับปริญญาตรี และการแบ่งส่วนราชการในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการแบ่งส่วนราชการระดับกลุ่มงาน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการ  กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิชาการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา