Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
รับบัตร นักศึกษา 65

วันที่ 8-12 ตุลาคม 2565  เวลา 9.30-15.00 น. ห้องกระจก   ชั้น 1 (ศูนย์หนังสือเก่า) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 65 และนักศึกษาภาคปกติ 64(ที่ยังไม่ได้รับบัตร)
1. คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565     เวลา 9.30 - 15.00 น.  ณ ห้องกระจก   ชั้น 1
2. คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม              วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565     เวลา 9.30 - 15.00 น.  ณ ห้องกระจก   ชั้น 1
3. วิทยาลัยฝึกหัดครู                        วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565     เวลา 9.30 - 15.00 น.  ณ ห้องกระจก   ชั้น 1
4. คณะ วิทยาการจัดการ                    วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565     เวลา 9.30 - 15.00 น.  ณ ห้องกระจก   ชั้น 1
5. คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565        เวลา 9.30 - 15.00 น.  ณ ห้องกระจก   ชั้น 1 

ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ.(เสาร์–อาทิตย์) รุ่น 56,57 และ รุ่น 54,55(ที่ยังไม่ได้รับบัตร)
1. วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565              เวลา 9.30 - 15.00 น.  ณ ห้องกระจก   ชั้น 1
 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท  ป.วิชาชีพครู  ปริญญาเอก)
1. วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2565            เวลา 9.30 - 15.00 น.  ณ ห้องกระจก   ชั้น 1

หมายเหตุ นักศึกษาคณะใดที่ไม่สามารถมารับบัตรนักศึกษาตรงกับวันที่กำหนดได้ ให้มารับในวันอื่นได้ แต่ขอให้อยู่ในช่วงที่วันที่ 8-12 ตุลาคม 2565

โดยนักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.นำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันรับบัตร (เนื่องจากธนาคารฯ ต้องการตรวจสอบข้อมูล)
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.โหลด Application Kplus ของทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)