Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
กำหนดแจกบัตรนักศึกษา 2564

        กำหนดวันจ่ายบัตรนักศึกษา  1-7  สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น.  ณ ห้องกระจก ชั้น 1 (ศูนย์หนังสือเก่า) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 64
  1. คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 
  2. คณะ วิทยาลัยฝึกหัดครู                     วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 
  3. คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565    
  4. คณะ วิทยาการจัดการ                      วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 
  5. คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 
 
ระดับปริญญาตรี กศ.พบ. รุ่น 54 , 55 
  1. ระดับปริญญาตรี กศ.พบ. รุ่น 54,55         วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565
         
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  1. ระดับปริญญาโท                              วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 
  2. ระดับป.วิชาชีพครู                             วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 


โดยนักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
             1.นำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันรับบัตร (เนื่องจากธนาคารฯ ต้องการตรวจสอบข้อมูล)
             2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
             3.โหลด Application Kplus ของทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                    

หากพ้นกำหนดวันเวลาดังกล่าว นักศึกษาต้องไปรับบัตรนักศึกษาด้วยตนเอง ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขา ถ.รามอินทรา กม.2 ลาดปลาเค้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป