Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษา


> >  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - EIT <<

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

>> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - ITA <<

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

> > เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการ < < 

เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการ

> > การประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  < < 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษา

 >> การจัดการความรู้ เรื่อง ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ <<

การจัดการความรู้ เรื่อง ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ KM-2563
Mike
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
Mike
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ2564