Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

> > ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย < <

28/08/61...ประกาศ เรื่องกำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ I ภาคการศึกษา 2/2562
26/08/63...ประกาศเรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชยเพิ่มเติม และ เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ 1/2563
02/06/2563...ประกาศเรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563...
13/04/63....ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เป็นกรณีพิเศษ)
13/04/63....ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
07/04/63...ประกาศเรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการเป็นการชั่วคราว(ฉบับที่2)
07/04/62...ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563(เป็นกรณีพิเศษ)
07/04/63...ประกาศเรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562(ฉบับที่3)
07/04/63...ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคฤดูร้อน)(ฉบับที่3)

ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษา


> >  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - EIT <<

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

>> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - ITA <<

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

> > เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการ < < 

เอกสารแนบเบิกบุตรข้าราชการ

> > การประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  < < 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษา

 >> การจัดการความรู้ เรื่อง ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ <<

การจัดการความรู้ เรื่อง ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ KM-2563
Mike
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
Mike
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ2564