Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

> > ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย < <

13/04/63....ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เป็นกรณีพิเศษ)
13/04/63....ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
07/04/63...ประกาศเรื่อง มหาวิทยาลัยปิดทำการเป็นการชั่วคราว(ฉบับที่2)
07/04/62...ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563(เป็นกรณีพิเศษ)
07/04/63...ประกาศเรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562(ฉบับที่3)
07/04/63...ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคฤดูร้อน)(ฉบับที่3)

ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษา


  > >  EIT << (ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
Mike
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
Mike
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2562