Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

> > ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย < <

24/02/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (เป็นกรณีพิเศษ)
15/10/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565(เป็นกรณีพิเศษ
15/10/2564...ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565(เป็นกรณีพิเศษ
09/05/2565....ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาค ปีการศึกษา 3/2564
20/05/2565....ประกาศเรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับปริญญาตรี 
20/05/2565....ประกาศเรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา 
30/05/2565...ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภาคการศึกษา 1/2565
31/05/2565...ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
24/06/65...ประกาศเรื่อง วันหยุดที่มีการเรียนการสอนชดเชย 1/2565
6/07/2565... ประกาศ  เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564
06/07/2565...ประกาศ  เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน "I" ของรายวิชาที่เป็นโครงงาน หรือโครงการพิเศษ หรือปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ (ภาค กศ.พบ.) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 

> > สรุปจำนวนนักศึกษา < < 

ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ทุกชั้นปี
สรุปยอดนักศึกษา แผนรับ ภาคปกติ แยกทุกรอบ
ระดับบัณฑิตศึกษา
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

> >  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก - EIT <<

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

>> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - ITA <<

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 >> การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT) <<

KM ปีการศึกษา 2562
KM ปีการศึกษา 2563
KM ปีการศึกษา 2564
Mike
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน บัวขาว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Mike
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2565