ระบบสารสนเทศ
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
เอกสารประกอบการอบรม โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย
  ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับปริญญาตรี 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 58 ล่าสุด
  Programme Specification_มคอ2_เกณฑ์2558
  18.12.1pptเกณฑ์58-ป.ตรี_ผอ สมอ
  18.12.2pptเกณฑ์58-บัณฑิตศึกษา_ผอ สมอ
  ภาพกิจกรรมในงาน
เอกสารประกอบการอบรม โดย ร.ศ.ยืน ภู่วรวรรณ
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
 
เอกสารคู่มือขั้นตอน การขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัล การจัดทำผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางเทคโนโลยี

          1.บันทึกข้อความขอรับเงิน 

          2.แบบฟอร์มคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยีส่วนที่ 1 (ร้อยละ 60)

          3.แบบฟอร์มคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยีส่วนที่ 2 (ร้อยละ 40)

          4.แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)

          5.แบบรับรองการรับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี


          Link ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวิฒิ ที่ทำหน้าที่ประเมิณผลงาน ตามบัญชีของ สกอ.


 
                ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046