Search  
 
 
ผู้อำนวยการสำนัก


อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานรับสมัครนักศึกษา 2560
 
งานแผนการเรียนและตารางสอน
 
ระบบสารสนเทศ
 
ปฎิทินวิชาการ
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
งานมาตรฐานหลักสูตร
 
งานทะเบียนและวัดผล
 
เอกสารคู่มือขั้นตอน การขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัล การจัดทำผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางเทคโนโลยี
 

          1.บันทึกข้อความขอรับเงิน 

          2.แบบฟอร์มคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยีส่วนที่ 1 (ร้อยละ 60)

          3.แบบฟอร์มคำขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยีส่วนที่ 2 (ร้อยละ 40)

          4.แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)

          5.แบบรับรองการรับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี


          Link ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวิฒิ ที่ทำหน้าที่ประเมิณผลงาน ตามบัญชีของ สกอ.


 
                ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี
 
 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046