งานรับสมัครนักศึกษา 2560
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
 
กิจกรรมนักศึกษา 3/2559
 
  วันเปดภาคการศึกษาที่ 3/2559 ส.11 มี.ค.60 - อา.28 พ.ค.60
  การเพิ่ม-ถอน วิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน ส.11 มี.ค.60 - อา.19 มี.ค.60
  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร ส.11 มี.ค.60 - จ.20 มี.ค.60
  การชําระเงินลาชา โดยเสียคาปรับ (ฝายการเงินมหาวิทยาลัยฯ) ศ.31 มี.ค.60 - อา.9 เม.ย.60
  การยื่นคํารองยกเลิกวิชาเรียน (W) จ.1 พ.ค.60- อา.14 พ.ค.60
  การยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพ จ.10 เม.ย.60 - ศ.2 มิ.ย.60
  การสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) ส. 3 มิ.ย.60 - อา. 4 มิ.ย. 60
  การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา(สําหรับผูที่ศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย) จ.10 เม.ย. - จ.4 มิ.ย.60
 
รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี
 


          ครั้งที่ประชุม/ปี พ.ศ.        รายงานการประชุม          มติการประชุม

            1/59 (20/01/59)                                                                                              

            2/59 (17/02/59)                                                                                            
           3/59 (29/02/59)                                                                                               
           4/59 (30/03/59)                                                                                               
           5/59 (20/04/59)                                                                                               
           6/59 (18/05/59)                                                                                               
           7/59 (13/06/59)                                                                                               
           8/59 (13/07/59)                                                                                               
          9/59 (17/08/59)                                                                                                 
          10/59 (21/09/59)                                                                                                 
           11/59 (19/10/59)                                                                                               
           12/59 (9/11/59)                                                                                                  
           13/59 (16/11/59)                                                                                                
           14/59 (25/11/59)                                                                                               

           15/59 (20/12/59)                                                                                                

           16/59 (16/12/59)                                                                                                

           17/59 (16/12/59)                                                                                                

 

 
 
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046