ระบบสารสนเทศ
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
เอกสารประกอบการอบรม โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย
  ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับปริญญาตรี 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 58 ล่าสุด
  Programme Specification_มคอ2_เกณฑ์2558
  18.12.1pptเกณฑ์58-ป.ตรี_ผอ สมอ
  18.12.2pptเกณฑ์58-บัณฑิตศึกษา_ผอ สมอ
  ภาพกิจกรรมในงาน
เอกสารประกอบการอบรม โดย ร.ศ.ยืน ภู่วรวรรณ
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
 
ปีการศึกษา 2559

           - ภาคการศึกษา 1/2559

           - ภาคการศึกษา 2/2559

             ตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ภาคการศึกษาที่ 2/2559

           - ภาคการศึกษา 3/2559
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046