มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขยายเวลารายงานตัวสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ที่มีชื่อในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจัดสรรโควตา

       ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ

 
Language
 
งานรับสมัครนักศึกษา

  ภาคปกติ และ ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)

 
ระบบสารสนเทศ

  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-office
  ระบบ e-Learning
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 
แบบฟอร์มคำร้อง

 คำร้อง แบบ พน. ต่างๆ

 
คู่มือบริการประชาชน

 คู่มิอบริการประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 ปีการศึกษา 2557
 ปีการศึกษา 2556
 ปีการศึกษา 2558
 ปีการศึกษา 2559

 
จำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา

 2559

 
ตารางเรียนนักศึกษา

 ปีการศึกษา 2559

 
ตารางสอบนักศึกษา

 ปีการศึกษา 2559

 
งานมาตรฐานหลักสูตร

 รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี
  โครงสร้างหลักสูตร ปี 2558
 แบบฟอร์มวาระการประชุมบริหารหลักสูตร
 หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว
 แบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
 คู่มือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
  แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการปิดหลักสูตร
  เกณฑ์การพิจารณาสรรหา และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร
 ข้อมูลอาจารย์พิเศษ
  รหัสหลักสูตร
  ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
  แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์พิเศษ
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี2559

 
งานจัดทำผลงานทางวิชาการ

 เอกสารคู่มือขั้นตอน การขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัล การจัดทำผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางเทคโนโลยี

 
ปีการศึกษา 2559     - ภาคการศึกษา 1/2559

     - ภาคการศึกษา 2/2559

     - ภาคการศึกษา 3/2559
 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046