งานรับสมัครนักศึกษา
 
  การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ Portfolio (รอบ 1) ปีการศึกษา 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 165
ปีนี้มีคนเข้าชม : 931
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 24718

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
 
เอกสารประกอบการอบรม โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย
 
  ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับปริญญาตรี 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 58 ล่าสุด
  Programme Specification_มคอ2_เกณฑ์2558
  18.12.1pptเกณฑ์58-ป.ตรี_ผอ สมอ
  18.12.2pptเกณฑ์58-บัณฑิตศึกษา_ผอ สมอ
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
เอกสารประกอบการอบรม โดย ร.ศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
 
ปีการศึกษา 2557
 


-ภาคการศึกษาที่ 1/2557
      
.รอบที่ 1  วันที่ 21 พ.ย. 57  (Update 24 พ.ย. 57)
      .รอบที่ 2  วันที่ 26 ธ.ค. 57  (Update 9 ม.ค. 58)
      .รอบที่ 3  วันที่ 20 ก.พ. 58  (Update 5 มี.ค. 58)

-ภาคการศึกษาที่ 2/2557
      .รอบที่ 1  วันที่ 20 มี.ค. 58  (Update 20 มี.ค. 58)
      .รอบที่ 2  วันที่ 1 เม.ย. 58  (Update 16 เม.ย. 58)
      .รอบที่ 3  วันที่ 24 เม.ย. 58  (Update 1 พ.ค. 58)
         .รอบที่ 4  วันที่ 22 พ.ค. 58  (Update 26 พ.ค. 58) 

-ภาคการศึกษาที่ 3/2557
      .รอบที่ 1   วันที่ 19 มิ.ย. 58  (Update 3 ก.ค. 58)   
      .รอบที่ 2  วันที่ 17 ก.ค. 58  (Update 8 ส.ค. 58)
      .รอบที่ 3  วันที่ 21 ส.ค. 58  (Update 1 ก.ย. 58)  

      .รอบที่  วันที่ 18 ก.ย. 58  (Update 3 ต.ค. 58)

 
 
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046