งานรับสมัครนักศึกษา 2560
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(รอบ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
 
กิจกรรมนักศึกษา 3/2559
 
  วันเปดภาคการศึกษาที่ 3/2559 ส.11 มี.ค.60 - อา.28 พ.ค.60
  การเพิ่ม-ถอน วิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน ส.11 มี.ค.60 - อา.19 มี.ค.60
  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร ส.11 มี.ค.60 - จ.20 มี.ค.60
  การชําระเงินลาชา โดยเสียคาปรับ (ฝายการเงินมหาวิทยาลัยฯ) ศ.31 มี.ค.60 - อา.9 เม.ย.60
  การยื่นคํารองยกเลิกวิชาเรียน (W) จ.1 พ.ค.60- อา.14 พ.ค.60
  การยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพ จ.10 เม.ย.60 - ศ.2 มิ.ย.60
  การสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) ส. 3 มิ.ย.60 - อา. 4 มิ.ย. 60
  การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา(สําหรับผูที่ศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย) จ.10 เม.ย. - จ.4 มิ.ย.60
 
ปีการศึกษา 2557
 


-ภาคการศึกษาที่ 1/2557
      
.รอบที่ 1  วันที่ 21 พ.ย. 57  (Update 24 พ.ย. 57)
      .รอบที่ 2  วันที่ 26 ธ.ค. 57  (Update 9 ม.ค. 58)
      .รอบที่ 3  วันที่ 20 ก.พ. 58  (Update 5 มี.ค. 58)

-ภาคการศึกษาที่ 2/2557
      .รอบที่ 1  วันที่ 20 มี.ค. 58  (Update 20 มี.ค. 58)
      .รอบที่ 2  วันที่ 1 เม.ย. 58  (Update 16 เม.ย. 58)
      .รอบที่ 3  วันที่ 24 เม.ย. 58  (Update 1 พ.ค. 58)
         .รอบที่ 4  วันที่ 22 พ.ค. 58  (Update 26 พ.ค. 58) 

-ภาคการศึกษาที่ 3/2557
      .รอบที่ 1   วันที่ 19 มิ.ย. 58  (Update 3 ก.ค. 58)   
      .รอบที่ 2  วันที่ 17 ก.ค. 58  (Update 8 ส.ค. 58)
      .รอบที่ 3  วันที่ 21 ส.ค. 58  (Update 1 ก.ย. 58)  

      .รอบที่  วันที่ 18 ก.ย. 58  (Update 3 ต.ค. 58)

 
 
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046